Oldalak

Keresés ebben a blogban

2010. június 5., szombat

HÍREK SZIGET VÁRÁBÓL I.

Dobra gospoda, spomenemo se sada/ Od Sigeta grada Zrinskoga Nikole - Jó urak, emlékezzünk most / Sziget várára s Zrínyi Miklósra (Névtelen horvát hősköltemény)
Zrínyi Miklós .Balthasar Jenichen egykorú metszete.(Vasárnapi Ujság, 1898, 42. szám

A gróf várta a törököt. Zrínyi már 1566 március 21-dike előtt kémeket küldött Drinápolyba, Nándorfehérvárra, Eszékre és “nyelvet” is igyekezett fogni, hogy értesüljön a török szándékáról. Károly főherceghez intézett “tárgyaló” emlékiratában kifejti, hogy a vár védelmére, ostrom esetén, elégségesnek tart egy háromezer főnyi fegyveresből álló védősereget. Mégis, mivel az ellenségnek el kell foglalnia a megnagyobbodott várost ahhoz, hogy a várt megostromolja, több emberrel kényelmesebben “nyugtalaníthatná” a török ott lévő elő- vagy utócsapatát. Hiányzó hadiszereket, nagy mennyiségű lőport, ágyúkat, pattantyúsokat és tűzmestereket kér, nehogy Temesvár sorsára jusson. Golyóöntőkre és nyíl készítőkre is szükség van, mert a kémek jelentése alapján feltehető, hogy már Szent György nap táján a török megszállja Szigetet. Mint szigeti kapitány, jelen akar lenni a vár ostrománál, s ha nem volna az, akkor is magának kérné. Azon kesereg, nehogy tétlenségéért megrágalmazzák, majd a katonák zsoldját és a sebesültek ápolását fedező pénzösszeget kér a főhercegtől, no meg a saját fizetését. A tárnokmesteri rangról való lemondással fenyegetőzik a fizetség elmaradása esetén.

Zrínyi a magyar uraktól is kért segítséget, de mint érezte, azok Losonczy sorsára szánták. Áprilisban Csáktornyáról ír Nádasdy özvegyének, a szultán jöveteléről tudósítja, és néhány puskás gyalogot kér, velük pedig egy-két „kiváló embert” ha küldene. Az urak viszont nem helyeselték „Kanysay Orsolla asszonyom, az níhai tekéntetes és nagyságos Nádasdi Tamás, Magyarország nádor-ispánja meghagyott özvegyének” ebbéli szándékát.

„..............nemhogy az hírhez képest másnak adhatna nagyságod, de az nagyságod szükségére is elégtelen...Egyebet nem tudok nagyságosnak íri róla..........

Datum ex Eghervár, 27 April 1566
N
(ádasdi) K(ristóf), manu pr.”

Többen pedig cselnek vették Zrínyi figyelmeztetéseit és kéréseit.

Zrény uram talánd érti csak magában, hogy ez idén türük had Zygeth szállani nem jű és csak kísérketi, kik mint adják magokat segítségre és hogy oztán az fejedelmeknek nehézségéket valakire indétsa....”
(Csányi Ákos levele az özvegy nádornéhoz.Kanizsa,1566 április 29)

Zrínyi kapitányi fizetésének egyharmadát elvették, a katonák zsoldja nem érkezett meg, már saját pénzen tart több mint száz lovast, és a pozsonyi kamarától csak ígérgetéseket kap (Zrínyi levele a királyhoz. Szigetvár május 12.)

Bécsben sem aggódnak.

Sagra cesarea regia magestad.
……………………………………..
El conde de Serin, que este en Ciquet, esta con buen animo y pide, que se le embien alemanes, lo qual hasta aqui no se auia hecho por no mostrar desconfiança del dicho conde y de los vngaros - Zrínyi gróf jó hangulatban van Szigetváron és németeket kér, hogy küldjenek, kiket eddig azért nem küldtek, nehogy bizalmatlanságnak vegye a gróf és a magyarok.
...............................
De Viena, a XXVII. De Iulio 1566


(Chantone spanyol követ levele királyához, Simancasi Országos Levéltár)

Szigetvár 1566. A tatár előhad (Süleyman szultán története, Chester Beatty Library, Dublin, MS 413, fol. 82a)


Iúnius 6-án Zrínyi hírt ad a török had közeledtéről.

Az minemő hírem ekkoráig volt, azt kegyelmednek úgy írtam az mint hallottam; de mostan kegyelmednek ezt bizonnyal írtatom minden kétség nélkül, hogy török császár általánfogva minden bizonnyal reánk jü ide Zygettre, hadának az elei immár Zophiában vagyon, ma vagy holnap Dráwán az hidat elkezdik csinálni, Dráwa Dwna között minden hellyes emberre vetettek egy kemence kenyeret és egy köl új árpát, azt ez mastani hónak, júniusnak 20. napjára azt hagyták hogy mind készen legyen. Azt es megparancsolta török császár, hogy az holdult (meghódolt) nép, ki Kálmáncheh körül való falukon lakik, mind Kálmánchehre takarodjék; de hinném az Úristent, ha az keresztények egyenlő akarattal idején akarnak hogy megvernénk a töröket, mert sokféle szakadozott hadok; egyiket azt mondják, hogy kazol bassára ment, másik tengerre vagyon, harmadikat Pertat bassával és temeswári bassával bocsátott oda által Erdély felé, a negyedikkel török császár ide jü ü maga, ha még az útban valahol meg nem hal. Vannak mégis kémeink oda be, valami hírrel jünek, kegyelmednek ezt es megírom.
Isten tarsa meg kegyelmedet.

Datum in arce regia Zygett,6. Iunii 1566
Nicolaus comes de Zrynyo „

(Zrínyi egy ismeretlen személyhez írott levele)


Zrínyi kézjegye (glagolita írás)

Bécsbe június 20-dika után érkezett jelentés Zrínyinek a törökkel vívott egyik csatájáról. A pármai követ így számol be erről:

„............Che uolendo i tuchi assediar Sighet, erano stati sopragionti dal conte Sdrino con le sue genti al numero di circa 20 mila, tra caualli et pedoni et uenuti alla ciuffa, i turchi furono rotti et ue ne restorono morti tanti, che si caricorono due carre dele teste loro; con perdita di pochissimi christiani. Il che inteso da quelli che habitauano le Cinque Chiese, subito per timore fuggendo abbandonorono il detto luoco....- A török ostrom alá akarván venni Szigetet, Zrínyi gróf körülbelül 20 ezer (bizonyára hibásan, talán kétezer) főnyi sereggel meglepte őket s ütközetre kerükt sor, a törökök veszteséget szenvedtek s annyian elestek közülük, hogy fejeikkel megtelt két kocsi; a keresztények közül kevesen estek el. Ezt hallván az ötegyházi (pécsi) törökök rémületükben mefutamodtak és kiürítették a várost...”
(Nápolyi levéltár)

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése