Oldalak

Keresés ebben a blogban

2010. szeptember 2., csütörtök

DRAGULIA III.

Beteges agresszivitásával Draguleanak sikerült becsapnia az időt

Vlad 1466-ban. Esterházy-kastély, Forchtenstein

Vlad őrizetének vagy fogságának pontos helyét nem ismerjük. Bonfinihez hasonlóan Leonardus Hefft szerint is Budára vitte Mátyás („Anno 1462. Dracole wajda, dux Majoris Balachiae, per dominum Ysgra gubernatorem regni Hungatiae captivus Budam ductus usque hodie bona custodia reservatur”), és fogságát inkább házi őrizetnek kell elképzelnünk.(1) Fogvatartása idejéből nagyon kevés adat van Vladról. Tudjuk1463–1464-ben találkozott a modrusi püspökkel, aki II. Pius követeként tartózkodott Budán, és 1466-ban ugyancsak Budán lefestették (a képről még két másolat készült)

Szabadon bocsátásáról először Gáspár székesfehérvári prépost leveléből értesülünk. Mátyás követeként írja Besztercéről, 1475 iunius 25-én a Moldvai vajdának, hogy a király Draculia-t in facto (valóban) kinevezte Havaselve vajdájává (2), ezt közölte a bojárokkal, akik utódlagosan elfogadták az „új kapcsolatot”.

Florius Reverella 1475 július 18-án Budáról értesíti Ferrara hercegét, miszerint Mátyás visszaadta Vladnak összes rangját, méltóságát és jogi helyzetét Havaselvén. Fegyvereseket, pénzt és ajánlóleveleket is kapott. A király Dragulától múltbeli törökellenes tetteihez mérhető cselekedeteket vár el.
„...restuito Laszlao Dragula alle protine sue dignità in Valachia, factolo vaivoda et restituito al suo stato, datoli gente d' arme, dinari etbone lettere, si che se especta el dicto Dragula farà gran facto contra li Turchi, com altrevolte fece...,.és Őfelsége megbízta Erdély parancsnokát bocsájtsa az említett Dragula rendelkezésére annak országát”

Vlad, habár törvényesen kinevezett vajda, a következő év augusztusában még Erdélyben tartózkodott, Báthory István táborában, aki Mátyás parancsára Moldvába készült.

Vladislaus Dracula. Dél-német miniatűr, 1600 körül. (Stuttgart)

A török Moldva elfoglalására indul, és II. Mehmed szultánt „perfidum Bosorad” havasalföldi vajda és a tatárok is támogatták. A Războieni-i csatában legyőzték Ştefan moldvai vajdát, aki ismét segítséget kért Mátyástól. (Magáról a csatáról Thuróczi számol be.) Fennmaradt egy jelentés az akkori moldvai helyzetről.

Laus Deo MCCCCLXXVI die 7. Augusti hora 22
Draculia vajda bizalmasa, László a múlt éjjel jött Moldvából, ahonnan 10 napig tartott az útja és ezt jelentette.
Primo. A Török az egész haddal Moldvára tört és 4 napi járásra van Románvásártól, ami Moldva közép részén van, a Szeret folyó mellett, amitől egy olasz mérföld távolságban van még egy erőd, ahonnan elindulásáig nem kapott újabb híreket..... Elindulása előtt két nappal a Török végigszáguldott a tartomány legnagyobb részén, felégetve és lerombolva mindent.....és megtámadták Moncastro-t (Cetatea Albă) és Kiliát”..
..A küldött beszámol arról is, hogy Stephanus vaivoda 6000 emeberével a hegy tetején álló Nemz várába húzódott (3), 60 ezerre becsüli a török sereget, 10 ezer tatárt említ és a havaselvi Bozarad vaivoda (Basarab Laiotă) 9 ezer enberét......”A nap nyolcadik órájában Meggyesre, Erdélyi helységbe ment (László), ahol viszontlátja Báthory Istvánt, a király kapitányát és urát Draculia vaivodát, aki ott időzik..

Báthory Moldvába indul Mátyás parancsára a török sereg utódvéd csapatai ellen. Feltételezhetjük, hogy Vlád is vele tartott. Az országbíró augusztus 25-én már az Ojtozi-szoroshoz ért, innen értesítí Mátyást a fejleményekről.

„....Most ugyancsak valódi újdonságokról írok Felségednek....Mi jelenleg itt vagyunk, tudniillik a Bereczki úton, hogy mint Felséged mondta Moldvába behatoljunk, miként, ha hirtelen annak ura Stephano vaivodae meghódolt, mához egy napra képesek leszünk behatolni.... .Tudja meg azt is Felséged, az emilített Bozorád tettét, hazájából eltávozott, minden népével Moldvai utunkat figyelve, tüstént belépett a Barcaságba, de mi cselvetését megfigyeltük, minthogy legkissebb fogadalmát sem töltötte be (4).....

Ex castris gentium Vestrarum regalium prope Bereczk
predictis sexto die festi Beati Regis Stephan. Anno 1476
Comes Stephanus de Bathor”


A moldvai hadjáratot követően Báthory újra sereget gyűjt, most a havaselvi expedícióhoz, visszahelyezni Vladot a trónjára. Mátyás szeptember 6-án felszólítja a szebenieket, hogy a Moldvából hazatért harcosok azonnal Báthory táborába menjenek és „szófogadók” legyenek mert másképp megfosztja őket vagyonuktól („Cum eodem comite Stephani de Bathori ad partes regni Transalpinae transire, et omnia ea, quae idem comes Stephanus vobis dixerit facienda facere...)

Vlad 1476 novemberében foglalhatta el ismét Havaselve trónját. Báthory elűzte Basarab Laiotă-t és Vlad uralmának megszilárdítása céljából a bojárokkal is tárgyal. A Havaselvi helyzetről november 11-én Bukarest mellől számol be a szebenieknek (...his novitatibus avisare possumus, quod deo nobis propitio perfidum Bosaras de regno Transalpino expulimus...). Kettő kivételével minden bojárt Vlad pártjára állított („az a kettő is eljő nemsokára”), és megerősítette Târgovişte várát. (Az ellátás nem lehetett valami „fényes”, mert Báthory arra is kéri a szebenieket, hogy haladéktalanul kenyeret és zababot küldjenek utána.)

Vlad (feltételezett) dukátja

Av. IWBЛAДbBOHBOДAГNb
Rv. IWBЛAДbBOHBOД

Decemberben Basarab Laiotă török segítséggel visszatér és harcba bocsátkozik a trónért. Vladot 1477 januárjában ölhették meg. Leonard Botta 1477 február 1-jei levelében jelenti Milánó hercegének, hogy a törökök ismét bementek Havaselvére és Vlad Ţepeşt, a Király kapitányát „darabokra vágták”(..hanno tagliato al pezzi Dracuglia capitaneo del dicto R.) csaknem négyszáz emberével együtt. A hagyomány merényletről beszél, de a fennmaradt dokumentumokat elemezve is erre a következtetésre jutunk.

Két forrásból tudjuk, hogy vele együtt moldvai testőreinek nagyrészét is lemészárolták. Matei Miechowski (Chronica Polonorum) és Ioan Ţamblac (6986/1478 május 8-án, az egész velencei Szenátus előtt), Moldva velencei követe is arról számolnak be, hogy egy hűtlen szolga gyilkolta meg ,amikor Vlad egyedül volt, és a Basarabbal való összeütközésből alig 10 embere menekült meg.(5) Jacob Unrest (Chronicon Austriacum) is egy felbérelt szolgát jelöl meg merénylőként. Eufrosin krónikája (6) így írja le Vlad halálát:

XVIII. Az ő vége így történt. Élt Oláhországban és jöttek a törökök és rabolni kezdtek. Ő rajtuk ütött és a törökök elfutottak. Dracula serege szánalom nélkül vágta és elkergette őket. Dracula örömében felment egy dombra, hogy lássa hogy vágják le a törököt és eltávolodott csapatától. A közelálló bojár nemzetség töröknek vélte és, mondják, egyikük lándzsával leszúrta. Őt sok lándzsával szúrták le, és így halt meg.”

Ez az egyetlen szöveg ami egy apró toponim adatot tartalmaz a helyre nézve ahol Vladot megölték. A hagyomány szerint Bukarest mellett történt, és a Snagov-i kolostorban keresik a sírját. De az a környék teljesen sík, és csak Bukarestből Giurgiu felé haladva válik lankássá a vidék, és ha erre felé gyilkolták meg, akkor valószínűbb, hogy a legközelebbi, általa 1461-ben alapított Comana kolostor templomába temették el. A régi templom már nincs meg. A 70-es években végzett ásatások alkalmával előkerültek az alapok. Egy nagyon pici, 10x10 méteres templomocska volt, mellette három apró remete cellával. Talán épp ezért keresik a fejedelmi Snagov kolostorában, mert túl szerénynek tünt az utókor számára ez a templom, semmint hogy  Draculia végső nyughelye legyen.

...........................................................
1.Hefft szavai szerint „folytonosan kedvező őrizetet tartott fenn számára”. Azt is tudjuk, hogy Mátyás 200 arany forintot rendelt ki Vlád számára segítségként.”Mathias Laslao Drakulya vaivodae Transalpino CC florenos pro subsidio dari iubet”. Valószínű nem egyszeri támaszról van szó, mert 1475 februárjában az offenbányai (Baia de Arieş) jövedelméből fizet Vladnak ugyancsak 200 aranyat.

Eufrosin szlavón nyelvű krónikájában is ezt a változatot olvashatjuk.”Egy házat adott néki Pesten, Budával szemben. A király magával vitte a magyarok országába (Vlad) hugát és két fiát. Az egyik fia a váradi püspök mellet volt és az én időmben halt meg. A harmadik fiát, Mihályt, itt láttam Budán, a török császártól szökött a királyhoz.” Ez a fia (Mihnea, a Rossz) később katolikus hitre tér és uralomra jut Havaselvén 1508 és 1509 között, de a Craioveşti család elkergeti, majd 1510 március 12-én meggyilkolja Jaksics Demeter torontál megyei nemes; a merényletet követően meglincselték. Az eseményről részletesen beszámol a szemtanú és Mihnea-rokonságába tartozó Oláh Miklós.( Oláh Miklós: Hungária 1536 ). Vlad Ţepeş fiát a szebeniek temették el, saját templomukban! A szászoknak ez a gestusa megerősíteni látszik azt a hagyományt, miszerint Mihnea anyja egy brassói szász lány, a szép Katharina Siegel volt, és Vlad élete végéig gondoskodott brassói családjáról (összesen 3 gyermeke született Katharinától) Ebből az ágból származott az a Vladislau (Lászlao) aki 1535-ben „benősűlt” a Czegei Vass családba.

2. Vladnak visszaadta mindazokat a jogokat amit Alexandru (Jó Sándor) és Mircea (az Öreg) kaptak a magyar királyoktól. „...quam Vlad Transalpinum secondum privilegia Alexandri et Myrse utriusque partis Vayvodatus a regibus obtenta confirmamus”

3. László közvetlenül a Fehérvölgy-i (Războeni) csata után indulhatott, ez július 26-án volt. A beszámoló szerint Báthory ekkor 30 ezer emberrel állomásozott Meggyesen. Piatra Neamţ várát Ştefan megvédi, de ezután visszahúzódik Galiciába. Egy Sznyatin-i fogadóban, pár bojár társaságában látta őt ebédelni öt fiatal genovai. Ştefan galiciai tartózkodásáról Balthasar de Piscia IV. Szixtusz pápa küldötte számol be 1476 szeptember 16-i levelében Rómának.. „Ipse Stephanus tandem cum quindecim vel viginti equitibus in Sinathin castrum Regis Poloniae se recepit, ibique, qui talia mihi narravit, dixit se Dominum, Stephanum cum paucis vidisse in quandam taberna comedentem. Ex post ipsi adolescentes, in Colonia existentes audiverunt, Stephanum ad opidum Camezizze venisse, quod Regi Polonie ut dixi pertinet, ibique exercitum congregare..”
A moldvai vajda innen Kamenicába (Kamianets-Podilskyi) megy sereget gyűjteni.

4. Szép Radu 1472-ben halt meg (to leato 6980/1472 umrè Radul voevoda Vlaşky) Ekkor Ştefan lengyel segítséggel Basarab Laiotă-t teszi meg Havaselve vajdájává. 1476 augusztusában de facto még Basarab az úr Havaselvében. Már 1476 február 22-én megfenyegeti a szebenieket, mert vele szemben Vladot támogatják.

5. Beatrix királynőnek az 1480 iúlius 9-ei levelében felbukkan egy, a törököknek engedelmes „Cypelles vayvoda”, de ez minden bizonnyal a fiatal Basarab Laiotă-ra, Ţepeluş (kis Ţepeş) vajdára vonatkozik. Vladot egyedül a törökök nevezték Kazîklî (Karóbahúzó) vajdának, minden más korabeli szövegben Dracula vagy Dragulia névvel szerepel.

6.”6994/1486 február 13-án írta Ghideon, az előttem volt. Azután 6998 január 28-án, szlavón nyelven tolmácsoltam én, Eufrosin, a bűnös lélek, III. Iván Vaszilievics, Moszkva nagyfejedelme használatára, aki tanulni szeretné, hogy erősítse meg trónusát az ellenség levágásával.”

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése