Oldalak

Keresés ebben a blogban

2010. április 2., péntek

BÉCS 1683

Korabeli tudósítás Bécs második török ostromáról.Giovanni Jacomo Rossi rézmetszete Bécs 1683.évi ostromáról. (Bécs, Historisches Museum)


A török 1683 tavaszán újabb támadást indított és hét hétig ostromolta Bécset. A havasalföldi és moldvai vajdák katonái a nagyvezír alá vonultak Kara Musztafa augusztus 24-én a Rába mellett táborozó magyar sereget szólítja hadba, majd 27-én Tököly Imrét is Bécs alá rendeli. Thököly nem csatlakozott a bécsi ostromzárhoz, hanem a Duna bal partján maradt, elfoglalta Pozsonyt és betört Morvaországba. A Habsburg seregek fővezére Lotharingiai Károly volt, lengyel szövetségese Sobieski János.

                                                                A bécsi harctér rajza

IV Mohamed szultán fermanja.

A Messiást követő nép nagyjainak példányképe, a magyar királynak a Rába vizénél álló magyar hadak vezérletével megbízott vekilje és fővezére!

Császári címeres levelem hozzád jutván értsd meg, hogy ezen fényes parancsom a végett bocsátatott ki, hogy ha a Rába vize innenső s tulsó partján táborozó magyar hadak valahol ellenség közelegtét vennék észre, arról az azon vidék oltalmazásával megbízott erdélyi fejedelem Apafi Mihályt azonnal tudósítsák, s amit az szükségesnek lát és parancsolni fog teljes erejökkel véghez vigyék s teljesítsék, s általában ezen rendeletem tartalmához alkalmazzátok magatokat. Jól megértsétek a fényes névjegyemnek hitelt adjatok.

Kelt Bécs alatt 1094. Ramazán 1-10.
(1683 augusztus 24-szeptember 2.)”

[Török nyelvű. Közölte Szilágyi Sándor 1871-ben] Egy török térképiró tervrajza Bécs ostromáról és a város stratégiailag fontos pontjairól. 1683


Gróf Kéri Ferencnek a bécsi ostromról írt tudósítása.

Celsissimo Principi ac Domino Dno Paulo Esterházy de Galantha Perpetuo in Fraknó, Regni Hungariae Palatino, Sacri Romani Imperii, nec non Aurei Velleris Equiti, Sacrae Caes.Regiaque Majestatis intimo Consiliario, Camerario Dno Dno Gratiosissimo.

Mauteren, 30 Augusti estve későn 1683.

Kegyelmes Uram, Kötelességem szerint adom értésére Nagyságodnak, hogy ez elmult szombaton éfél után a vezér nagy furiával s minden ereivel kezdette Bécset generaliter minden felől körös körül ostromolni és a bástyákot lövetni; mely generális ostrom másnap, ugymint vasárnap, estveig tartott indesinenter
(szünet nélkül), úgy hogy 18 órákig tartott az ostrom. Mely ostrom alatt ab utrinque (mindkét részről) egynehány ezer ágyúlövés minák fölvetésével esett.
Az ostom után jött ki egy ember, a ki referálta a dolgot, s azt mondja, 18 órákig, a meddig a generális ostrom tartott, Bécs környéke, a vezér ostromlása miatt s a nagy lövések miatt, mintha ítélet napja lett volna, omnia in flammis et igne erant constituta
(minden lángokban állt és égett).
A mieink vitézül viselték igen magukat, a török a szerint, cum maxima furia et impetu (igen nagy dühvel és támadással).
A mieinkben nevezetes veszett el. Generál Gróf Staremberg uram obrist Leitenantja, Gróf Salemberg, Virtembergi hercegen lövés, és Orbist Haister uramon is lövés esett. A törökben sok ezer. Csak hordton hordták a holt testeket. A mint Bécsbűl írják, usque 15 Septembris non habet Vienna ullum periculum (szeptember 15.-ig Bécs nincs veszélyben.)
A generális ostrom után, most semmi lövések nem hallatnak; hihető nyugszik a pogámy. General Staremberg uram a városba oda be, hat sich gantz ferbaut…, annyira hogy ha kit isten ne adjon, a bástyákat elrontaná is az ellenség, oda be oltalmaznák magokat egy ideig. Aeterum sibi Staremberg nomen comparabit.
Az erdélyi fejedelem embere, kit szemmel láttam, tegnap ment postán Linczbe. Ő felségének principalisatul levelet viszen. Offert se pro nostre part
e ( felajánlkozott a mi oldalunkra)
Tököli a Morva vize mellett van; de mivel a Lotaringiai herceg közel áll hozzá, nil tentant (semmi kísértés)
Halljuk, hogy Győr alul a budai vezér el ment volna, és Tökölivel akarja magát conjungálni. Hihető, tudván hogy Bécsnek totis viribus securrálunk, Sléziába, Morvába akarnak csapni pro diversione facienda (felforgató tevékenységet végezni).
Gróf Londron Uram a fiammal megjöttek, de sehol ellenséget nem találtak. A tatárok is elmentek valahová, nem kétlem rabolni.
General Veltmarsak Laitenant Baldek herceg ( a kivel Naigurgi hercegeknél szólottam) tegnap érkezett ide, s ma a Lotaringusokhoz ment postán. A lengyel király ma Holebrunnon
(Hollabrunn) lesz; Ő felsége vendégelteti ott. Holnap talán közel lesz hozzánk.
Kegyelmes urunk Ő fősége, mihelyen a király itt közel lesz, alágyön, s úgy beszélik, talán holnap estvére itt lesz. Badensis ma gyön alá. A lengyel armada a király után gyön. Igen dícsérik.
A minapi harczon egy vak basa veszett el, mondják kanizsai basa volt, mert az is vak az eb. Azt is halljuk, hogy a török császár az ötödik személit parancsoltatta volna hogy fölüljön. A vezér, mondják, mondotta volna, hogy absolute Bécs alatt megvár bennünket. Janicsárjának nagyobb része s a java elveszett, s alig van jóra való 30 ezer; de lovassát a mint értjük, közel száz ezerig volna. Isten szégyenítse, s a kereszténységet tegye győzedelmessé.

Nagyságodat mikor várjuk ide, kérem értésemre adni méltóztasson. Mi még itt leszünk úgy látom 3-4 nap, a míg az egész had (a ki alá jön) együtt lészen, s innen egyenesen a Biener Wolttra (Wiener Wald) megyünk. A lengyelek és Lotaringusok hadai penig Tulmánál (Tulln) a hídon által, s unitis viribus az ellenségre.
Deus secundet!
(Isten kísérje!)
Ezzel holtig maradok Nagyságodnak
Alázatos igaz szolgája

G.Kéri Ferncz.”


[Közölte Dr.Merényi Lajos 1903-ban)
Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése