Oldalak

Keresés ebben a blogban

2011. október 4., kedd

RÉG ÍRT LEVELEK….


Gróf Grassalkovich Antal, a pozsonyi királyi kamara elnöke, és egy ördögűzés históriája.
(Történelmünkhöz tartoznak az ilyen adatok is.)Az ungvári várkastély tervrajza, 1765 (MOL S 11 No 0208) 

Furcsa kérelemmel fordultak gyaraki gróf Grassalkovich Antalhoz az ungvári prefektusi ház ügyében az 1767-es esztendőben. A levél küldője Majerszky Pál, ungvári kamarai kormányzó volt.

A Majerszky család címere

 “ Nagyméltóságú Gróf, Fő Camarae Praeses Úr, Kegyelmes Uram, Protectorom!

Ajánlom engedelmes, alázatos szolgálatomat Excellentiádnak! Nagy félelemmel és orcám pirulásával, de kéntelen vagyok írni mert egészségemben s életemben jár a dolog, mint magamnak, mint cselédjeimnek, mély  alázatossággal és könyörgéssel Excellentiádnak alázatosan jelentem, tudniillik: ez ungvári praefectoralis ház melyben lakom, még Horváth uram birodalma alatt is többször jó vagy rossz lélektül, a mint bizonyosan hiteles emberek által tudósítattam, nyughatatlanná tétetett, mely Praefectus Névery (Névery Ignác ungvári kincstári prefektus) uram, mint bizonyítják, többször tapasztalta; az én idejövetelemtől pedig (addig az egri püspöki birtoktest jószágkormányzója), jóllehet nékem nem jelentették, de embereim gyakorta tapasztalták olyantén léleknek nyughatatlanságát, éjszaki nagy zörgéseit és infestációját (fertőzését), kivált ezeken a múlt egynéhány napokon, nem csak az magam embereimet, de még nálam lévő homonnai Páter Quardiánt, (a ferences kolostorfőnök) szerzetes Páter társával együtt, kiknek az ebédlő házamban, itt nálam lévén, éjszaki szállást adtam nyugodalomra, de azért nyughatatlanságot adott az infestans (fertőző) lélek, mert fél tizenegy óra tájban elsőbb az ajtókon kopogván, annak utána egész éjfél után egy óráig meg nem szünt az ablakok alatt zörgetni s csattogni, mely miatt szegény Páterek egész éjszakát nyughatatlan félelemmel töltötték; minémű zörgést és csattogást más éjszakán is a diákjaim (patvaristák, ügyvédbojtárok) szállásán is elkövetett.
A néhai Horváth Ádám szolgabíró lakóháza és gazdasági épületek  (MOL, S 11 No 1508:2 )

Erre való nézve kéntelenítettem benedicáltatni (megszenteltetni) és exorcisáltatni  az egész épületet egy tisztelendő Páter Servitával. Megmutatja az jövendőség, lessen-e utána szünete, vagy sem? Kegyelmes Uram! Nem is csudálom ezen a helyen  efféle történeteket; mert, a mint az emberek vallják közönségesen, múlt seculumban (évszázadban) temető hely vala, mely új épületet tétetett Névery praefectus uram, ott is a fundamentumokbul két vagy három koporsót ástak ki, és sok embercsontot; én is, hogy az új pincébül a vizet kivitethessem, csatornának valót ásattam, csak azon a helyen is, két koporsót ástak ki embercsontokkal; mely kis veteményes kert vagyon a ház mellett, kapálásának alkalmatosságával holt emberek koponyáit, lába és keze szárait kapálták ki. Esedezem ezért térden állva, mély alázatos könyörgéssel Excellentiád kegyelmességénél, ne kénytelenítessem még életemben temetőhelyen a holtak között lakni, kivált a léleknek infestatiójával; mert reménységem sincs, hogy ezen a helyen egészségem szolgáljon: hanem méltóztasson kegyelmesen megengedni, hogy volt Orosz Ferencz uram házában, a hol még is három szobácska vagyon, oda átalhordozkodni, és ott jövendőben, a mint Exed. kegyelmesen megengedni méltóztatik, praefectusnak szükséges épületeket tétetni; a fundus (telek) jó tágas, egyenes helyen vagyon, akármely succesorom (utódom) is megelégedhetik vele. Ezen ház ugyan az arendátor (bérlő) zsidónak contractualiter (szerződés szerint) vagyon adva, (….). Ezen Orosz Ferencz uram házában az arendátor nem lakik, hanem a serházban (sörfőzde), más zsidóknak adta árendába, a zsidók synagógája is azonkivül ottan vagyon, de ezeknek, a hol most lakom, mint synagógára, mint pedig az árendátornak, amnnak helyébe, hogy kart ne valljon, talán oda lehetne adni, és így a dominium (uradalom, birtok) jövedelmében semi fogyatkozás nem történnék. Mi illeti az új épületet – elvárom buzgó óhajtással Exed. Kegyes rezolúcióját, mert készen leszek akármilyen árendás házban ismét kimenni, annak árendáját fizetni, mintsem egészségemnek avagy életemnek nyilván való történhetésével a mostani praefectorális épűletben lakni. Meddig is magamat Exed. Tapasztlt kegyes malasztiban nagy alázatossággal ajánlom, és még élek, maradok Kegyelmes Uram, Excellentiádnak, Unghvár, 7. Junius 1767.eszt.engedelmes szolgája. Majerszky Pál m.p.”

Erre a felterjesztésre a pozsonyi kamara már júliusban kedvező határozatot hozott.


( A level szövegét először Podhradczky József közölte 1858-ban)

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése