Oldalak

Keresés ebben a blogban

2011. december 1., csütörtök

TEMPLOMOK, VÁRAK, MONOSTOROK II.


Castellum Eperÿes

Az orodi káptalan protokolluma (129 v, 2.sz.) felsorolja Pathochy János birtokában lévő Castellum Eperÿes tartozékait. (MOL, DL 36349)

A középkori várak gyakran cseréltek gazdát. Örökösödés, adás-vevés, de erőszak folytán is. A várúr a birtokába került várat vagy saját nevére keresztelte, vagy ami a leggyakrabban történt meg, a maga neve elé a vár nevét helyezte. Így volt ez még 1511-ben is, Vitézlő Joannis Patochy de Eperies alias de Iregd esetében is.

Eperjes vár romjaiVaskapcsokkal megerősített, valaha boltozatos pincehelyiség. Háromosztatú lőrés nyílik belőle a várfalon át.

Bár síkságon épült, a körülbelül fél hektárnyi alapterületű várat valamikor a Maros egyik ága csaknem körbevette, természetes vizesárokként védve azt három oldalról. A mára megmaradt falak magassága, a járószinttől mérve, 0,5 és 3,7 méter között változik. A legszembetűnőbb egy ÉK- DNy-i irányú, 40 méter hosszú, 3,2 méter vastag, kváderköves falazású, emplekton töltésű ( fejtett kő és kevés égetett tégla) fal düledéke, melyhez. nyugatról egy hasonlóan masszív, É – D irányú falszakasz csatlakozik. Mind a két falban tüzifegyver hasznátárára kialakított, K- Ny irányú lőrések vannak. Innen eredményesen lőhették a Maros völgyét.. A vár belső területén pedig egy pincehelyiség falai és annak boltívindításai láthatóak még. Ebből a “farkasveremből” néz nyugati irányba a fent említett háromosztatú lőrés. A keleti faltól körülbelül 3 méter távolságra egy kövezett út vitt a Maros irányába. A vár kapuja a nyugati vagy a déli oldalon lehetett, itt toronyépületek sarokfalainak részeit találták. A vár építésének ideje, írott adatok hiányában kissé bizonytalan, ám a lőrések jelenléte némi támpontot ad a régészeknek. Ezeket a falakat a tűzfegyverek használatának elterjedése után, a török betörések kezdetekor építhették.
A keleti falon levő lőrés

Az első biztos adat a várról 1506-ból való. Valaki valamiért szükségesnek látta bejegyezni az orodi káptalan jegyzőkönyvébe Eperjes vár tartozékait.(1) Jó Patócsi János várúr tulajdonában (“ Bona Johannis Pathochy castellani Eperyes cum pertinetiis suis:”) harmincegy falu és három predia (birtok) volt.


A felsoroltak között szerepel a még mai is létező Belothinch (Belotinţ), Hozywazo (Hususău), Kewlmeg (Chelmac) és Zabaacz (Zăbalţ). Kamencz elmékét a II. katonai felmérés egyik térképe őrizte meg. Lalánc (Lalaşinţ) és Bata között jelöli a Kamenicza csárdát. Thwskew (Tüske) a XIX-dik században már puszta hely volt Kelmáktól nyugatra, a térképen a Dealul Spinilor (Tüske Domb) emlékeztet az egykori településre. Swlyicz Batától nyugatra lehetett, a Szulinci Völgy (Valea Sulinţ) őrzi a nevét. Paray valamikor a Zabálcstól (Zăbalţ) keletre lévő Paraj Dombon (Dâmbul Parai) lehetett, Podmagora pedig a Zabálcstól nyugatra található Măgura hegy lábánál.

Megsínylette-e a vár a Dózsa-féle felkelést ? Nincs rá adatunk, de szorongatott helyzetben lehetett, mert Patócsi Péter hunyadi várnagy Iregd mellett várta be Zápolya János vajda hadát, amikor az Déván át Temesvár felszabadítására vonult. (Iregd falu Kewlmeg és Hozywazo között volt. Nem tévesztendő össze egy másik Patócsi birtokkal, a Temesvától északra levő Murány /Murani mellett volt Iwreghd-del).


Datum … prope possessionem nostram Hyregdh vocatam anno Domini millesimo quingentesimo decimo quarto – Kelt….Iregdnek mondott birtokunk közelében, az Úr ezerötszáztizennegyedik évében (MOL, DL 47094)

Pathochi Péter Hunyad megye ispánja meghagyja mindenkinek, hogy támogassák a levélben felsorolt nemeseket és familiárisait (ökröket és sertéseket is visznek magukkal), és Hunyad várába jutásukért tegyenek meg mindent.


  
Marosmenti várak  (Nova totius Ungariae descriptio, Matthias Zündt, Nürnberg, 1567)

Eperjes várát 1551 szeptember végén foglalhatta el a török. Védői feladták vagy magára hagyták és egy biztosabb helyre, talán Lippára (Patócsi Ferenc, gyulai várkapitány, ekkor itt tartózkodott a vajdával, Báthory Andrással) vagy Solymosba menekültek. A következő év tavaszán, amikor Ferdinánd király a megmaradt várak élelmiszer készleteit akarta feltöltettni az itáliai zsoldosvezér Castaldóval, az így válaszol királyának:

quia Solimos, Eperjes et alia castella super Marusium sunt in Turcarum potestate, et quibus et a quibus haberi vel impediri possunt victualia” – mert Solymos és Eperjes és más a Maros felett álló várak a törökök hatalmában vannak, már pedig ezekből és ezek által szerezhetők meg vagy foghatók el az élelmiszerek. (Történeti Lapok, Kolozsvár, III.508.l)

(Castaldo Lippa ostromát vezette, és mint “szemtanú” ismerhette a szomszédságban álló várak helyzetét.)


 
Newe siebenbürgische Victorien mit Lippa, Temeswar und anderen Orten, 1596

( Német nyelvű röplap az erdélyieknek Lippánál, Temesvárnál és más helyeken aratott győzelemről)

1595-ben a Maros mentén ismét fellángoltak a harcok. Az öreg és tapasztalt karánszebesi bán, Borbély György, augusztusban bevette Facsádot és Lippa ellen vonult. Ennek hallatára a törökök a kissebb erősségeket önként otthagyták. Eperjes várát felgyújtották.


Az 1595-ös év nyomai Eperjesen

Devictis in hunc modum Barbaris, dum nostri Lippam contendunt, Turcae, qui Eperjesi errant, metu eorum, quae Facziadensibus evenisse audiverant, igne tectis iniecto castellum inflammant, ipsique ex eo profugiunt.” – Ily módon legyőzve a barbárokat, míg a mieink Lippára igyekeztek, a törökök, kik Eperjesen voltak, félelmükben, hallva, hogy Facsád elesett, meggyújtva tetőzetét, felgyújtották a várat, maguk elmenekültek. (Baranyai Decsi János Magyar Históriája, Pest, 1866, 198.l)


Kelmák község pecsétje 1835-ből
KELMÁK KÖZSÉGNEK PETSETIE TEM.VGYE. 

1602-ben Eperjesen már nincs se vár se Patócsiak.( 2) Július 16-án, Szebenben, Basta generális Szentlászlói Kamuti Farkasnak és Balázsnak adja az elpusztult vár helyét, azért a tízezer magyar forintért melyet ezek az erdélyi kincstárnak kölcsön adtak.

Georgius Basta…s.caes. Maiestatis in Transylvania generalis Capitaneus…totale et integrum fundum castelli Eperjes nuncupati cum totalibus adiunctis sibi possesionibus, portionibusque suis possessionariis ac praediis in comitatu Orodiensi existentibus…Volfgango et Blasio Kamuthy….inscriptionis titulo dandas, obligandas esse duximus” – Georgius Basta, ő császári Fölségének erdélyi kapitánya… az Arad vármegyében fekvő, Eperjes nevű kis vár egész és teljes telkét a hozzá tartozó falvakkal, falurészekkel és pusztákkal együtt zálog címen adtuk és lekötöttük Kamuthy Farkasnak és Balázsnak (Haan Lajos: Békés vármegye hajdana, II, 211-212.l)

..................................
1. A margón megjegyzés: legate textum (hagyatéki, örökségi szöveg), de adásvétel vagy zálogba adás is történhetett.

2. Dr. Ioan Haţegan, a Maros-menti középkori helységekről szóló könyvében (Cultură şi civilizaţie medievală la Mureşul de Jos, Timişoara, 1995) két tévedést is találok.

a) A szerző Eperjes várát az Evliya Çelebi által leírt Vefras erődítménnyel azonosítja. A török “világutazó” (végig portyázta és rabolta Erdélyt és Magyarországot akárcsak a többi török katona) nagyon pontosan leírja Vefras helyfekvését, ám ez távolról sem egyezik Eperjes vár helyével.

“…s Lipova alatt hajókra ülve a Maros folyón átmentünk és az átelleni oldalon, e nagy folyó partján levő Radna palánkára értünk (Máriaradna) …Innen elindulván, a Maros folyó partján keleti irányban egy óráig mentünk s Vefras várához értünk….Vefras vára. A Maros folyó radnai oldalán egy magas dombon fekvő kőépületű erődítmény….parancsnoka és hetven katonája van, háromszáz szép ház van benne; szőlője és kertje sok van.”

Lippa és Kelmák a Maros déli oldalán vannak. Radna és - a leírás szerint Vefras - az északin. Vámbéry Armin, a Seyahatnâme fordítója szerint, a Verfas megnevezés az adott hely nevének elírásából származik, és feltételesen a Maros-völgyi Odvossal azonosítja. Odvos 14 km-re keletre van Radnától, és ez a távolság ügetésben, ami közepes tempót jelent, egy óra alatt megtehető volt. Ballagi Aladár említ egy Odvosnál volt várat (Protestáns Egyházi és Iskolai Lap, 1872/dec./21), azonban e romokat még nem kutatta senki. Ha viszont Evliya Çelebi tévedett és nyugatnak mentek (utazásai során ez többször előfordult), Radnától ugyanilyen távolságra, Kovászi (Covăsânţ) mellet is volt egy vár. Fent, a magas dombon vannak Tornya romjai.

b) 1607-ben Rákóczi Zsigmond valóban adományoz újadományként egy Eperjes nevű birtokot, ám nem a Szentlászlói Kamuthi fívéreknek hanem a Borosjenői Szentandrási testvéreknek. Tovább bonyolódik a dolog, mert ez a Zaránd megyei Eperjes nem a Maros menti Eperjes, és különben is csak possessio (falu). Ha lett volna vára ezt az adománylevél említené. Ha egy birtokon vár, kastély, malom vagy egyébb nagyobb épület volt, az okiratok mindig ezeket említették elsőként.Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése