Oldalak

Keresés ebben a blogban

2010. május 5., szerda

12 SZEGEDI MÉSZÁROS

....és egy mészáros fiának erősnek kell lenni…(Mikes Kelemen 1717. november 29-i levele) A szebeni mészáros céh mesterlegényeinek zászlaja 1813-ból (Szebeni Brukenthal Múzeum

Magyarország Buda elfoglalása után három részére szakadt. Keleti fele a török birodalom megszállt területe lett, amelyben rendszeres postahálózat nem működött. A török közigazgatás a maga levelezését csauszokkal (futár, őrmesteri rangnak megfelelő altiszt) bonyolította le, akik testőri és rendfenntartó szolgálatot is elláttak.

A „hírmondás" Szegeden a mészárosokra hárult. Ők voltak a futárok, ők hordták a hatóságok leveleit Budára, Egerbe, Temesvárra, vagy Belgrádba. Ezért a harács megfizetésén kívül a többi illetékfizetéstől a török felmentette őket.

E szegény nyomorult kérelmezőnek az égkörök magasságát s a nagy ég szélességét megközelítő trónhoz intézett folyamodása ím itt következik: A szegedi 12 mészáros alólírthoz jövén általunk így értesült: mi a császári hödítás óta folytatott harcokban a moszlim seregeknek mindenkor kalauzai valánk s a kincstári ügyekben Budára, égerbe, Temesvárra, Bergrádba s a keresztény földre szóló leveleket télen-nyáron hordozánk.Ebbeli szolgálataink jutalmául mondennemű terhek alól felmenteténk, mi az országösszeírók által a császári defterbe (üzleti könyv) is be lőn iktatva, kik erről kezünkbe tezkerét (bizonyítvány) is adának. Ezeknél fogva háború idején gabonaszállítással nem tartoznak, mit most tőlünk követelnek. Szolgálni is, gabonát is adni képtelenek vagyunk s ezért kérelmük e sorok által teljesíttetik, különben a fermán (uralkodói parancs) a magas udvar tetszésétől függ.

Kelt 1030 Rebbjülahir 10-20
(1621 március 4-14)

Ibrahim, szegedi kádi. Isten bocsásson meg neki.”


A tizenkét szegedi mészáros megkapta a fermánt, mert a következő útjukra már bizonyítvánnyal indultak.

Egykorúak példaképe, szegedi emin ( felügyelő)!. Üdvözletem után arról értesítelek, hogy a szegedi mészárosok, mivel Buda, Eger, Temesvár és Belgrád vidékeire levelet hordanak, minden rendkívüli adó és terhek alól fel vannak mentve s hogy erről császári fényes rendelet s az egri divántól tezkerét tudnak előmutatni.Ezek tartalmához képest az egri hambárokba ez idén rendelt gabona szállítás alkalmával sem kell őket gabona adásra vagy szállításra kényszeríteni.Ezért adtam nekik ezen levelet, melynek vételével magadat a fényes rendelethez s az egri diván tezkeréjéhez tartván, megkíméld őket ezen gabonaszállítás terheitől. Különben Isten veled.

Muhamed
Szegedi miriliva
(szandsák bég)”A kassai mészároscéh régi pecsétje (XV.század)

Egy idő után Szeged többi polgára megunta egyedül cipelni a közterheket. Cselhez folyamodtak. A mészárosok közül szerettek volna birót választani, így kísérelték meg bevonni őket is az illetékfizetésbe. A mészárosok tiltakoztak és nyertek, mert a török becsülte őket. (Evliya Çelebi szerint ünnepi felvonuláson a mészárosok közvetlenül a tengerészek után haladtak.)

A mevlana (nagyobb város bírája) szegedi kádinak,

Kádik és hákimok (bölcsek) példánya, szegedi kádi!
E tezkere hozzád jutván így értsd meg: a szegedi 12 mészáros Buda, Eger, Temesvár és Zombor vidékeire a végek dolgában s kincstári ügyekben küldött leveleket s fényes rendeleteket, miknek kézhez juttatása nagy fáradsággal jár, hűségesen vizsi, hordja. Céhüket azonban Szeged városa bírái hol az áltak, hogy közülük bírót akarnak választani, hol meg más terhek rájuk rovásával háborgatják. Ez rudomásomra jutván, jelen tezkerét bocsátottam ki a végre, hogy valameddig a szegedi mészárosok a végek dolgában s kincstári ügyekben küldött leceleket s fényes rendeleteket a fent írt négy vidékre pontosan szállítják: saját bírájukon kívül a városi ráják (keresztény alattvalók) bírái őket semmiféle teher rájuk rovásával ne nyomorgassák. Mely tezkere hozzád érkezvén, illő és szükséges, hogy közülük városi bíró ne tétessék s őket a rájákkal együtt terheltetni ne engedd; sőt mivel szolgálatuk másokénál nagyobb, védelemben s oltalomban részsítsd. Egy szóval ne háborgattassanak.
Kelt 1033 Redseb 10-20
(1624, április 29-május 8)

Szegedi ügyben,
Juszuf ben Muhammed egri beglerbég „

Jól mehetett soruk mert számuk növekedett, és a korábban elmenekült mészárosok is kezdtek visszaszállingózni.

Ezen sorok tartalma a következő: folyó 1046-dik évi bérletünkben eső Szeged városa lakosai közt Tehenes Miklós mind padosahi rendeletnél fogva bejegyzett mészáros találtatik, ki miután húsz évig Becskereken és Zomborban lakott, most arra kér tőlünk engedélyt, hogy régi lakára visszajöhessen s mesterségét folytathassa. A keze kózt lévő császári parancs nyomán valósággal úgy találtuk, hogy mint mészáros van bejegyezve s ennél fogva megengedtük, hogy mesterségét mint annak előtte folytathassa s míg a padisah szolgálatát a szerződések értelmében híven teljesíti, senkitől semmiféle szolgálattételre se kényszeríttessék. Erről szükség esetén megkívántatható bizonyság okáert adtuk neki ezt a temesszüköt (menlevél).

Kelt 1046 Dzülhidae 5 (1637 április 30-án)

Mumi ben Husszein
Szegedi szpáhi”

(a török okmányok fordítását közölte: Szilády Áron, 1863) A székelyudvarhelyi mészáros céh behívótáblája (XIX-dik század)

Sokuk meggazdagodott és nem mindig becsülettel. A drágítások és a hamis mértékkel mérés ellen a városok limitációkkal (ár megszabásokkal) védekeztek, vagyis megszabták a hús és a húsárúk árát.

Lőcse város limitációja 1688-ból.

Anno1688, die 20. Sept. Leuchoviae limitatio facta ut sequitur”
                                                                       Forint dénár
Tehén húsának a java és kövérje egy fontja................   4
Alább való tehén hús...................................................     3
Borjú húsnak fontja.- a szépe- ....................................    4
(......)
Tiszta faggyúnak fontja...............................................  14
(.....)
Bárány húsának fontja................................................    3
Az olvasztott juh faggyújának fontja........................... 11
(.....)
Tüdeje, mája................................................................   6
Disznó húsának javának fontja....................................  6
(.....)
Ó szalonnának fontja................................................... 15
Új szalonnának fontja.................................................  12
(......)
  Kire az városokban magistratus locorum, falukon pedig szolgabírák, földes urak, falusi bírák arra vigyázzanak
Egy kolbásznak egy sing hossza..................................   6 „


Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése